Tak pracuje nasza szkoła

„Dziecko jest księgą,
którą powinniśmy czytaći
w której powinniśmy  pisać”

Peter Rosegger

Austriacki pisarz znakomicie oddał w tych słowach to, co najistotniejsze dla nas nauczycieli jak i dla rodziców. Rodzina i szkoła są integralną częścią życia dziecka, jego prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego. Podmiotowe traktowanie dziecka, planowanie oraz analiza wszystkich działań, daje nam możliwość racjonalnego rozwijania wszystkich obszarów, w których funkcjonuje każdy młody człowiek. Albert Einstein powiedział, że „Nauka w szkole powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. To właśnie my dorośli, jako rodzice i nauczyciele kształtujemy przyszłe społeczeństwo. To od naszych wspólnie przemyślanych działań zależy to, jakie to społeczeństwo będzie.

Nauczyciele planując swoją pracę, uwzględniają potrzeby uczniów. Zajęcia realizowane są zgodnie z podstawą programową, w pełni wykorzystywana jest baza dydaktyczna szkoły  oraz kwalifikacje kadry pedagogicznej. Organizowane są zajęcia pozalekcyjne, których zadaniem jest rozwijanie mocnych stron dziecka i wspieranie go w pracy nad tymi słabszymi. Szkoła uwzględnia w planowaniu roku szkolnego pomysły uczniów. Między innymi są to:

 • Kolorowe Dni,
 • Dzień Chłopaka,
 • Walentynki,
 • Dni Otwarte,
 • Piknik Rodzinny,
 • Skrzynka Pytań,
 • organizacja czasu wolnego skierowana na czynny wypoczynek,
 • wybór formy spędzania czasu wolnego skierowanego na uprawianie sportów całego życia.

W naszej szkole  nauczyciele wspierają swoich uczniów również poprzez:

 • okazywaniem im zainteresowania w formie rozmowy indywidualnej i grupowej,
 • stwarzanie możliwości do zaprezentowania swoich umiejętności,
 • troskę  o wzmocnienie przekonania uczniów o swojej wartości, o tym, że potrafią osiągnąć sukces.

Ogromną uwagę przywiązuje się do poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole, które zapewnione jest przez realizację następujących działań:

 • dyżury nauczycieli i pracowników szkoły,
 • opracowane i wykorzystywane procedur,
 • monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
 • zaufanie w zgłaszaniu problemów do pedagoga szkolnego, dyrekcji, nauczycieli,
 • natychmiastowa interwencja w przypadku zaistnienia problemu,
 • bezpieczny dostęp do stołówki, basenu, sklepiku, obiektów sportowych, świetlicy w obrębie jednego budynku,
 • opiekę  higienistki szkolnej i inne.

W przypadku narażenia uczniów na niewłaściwe zachowania ze strony rówieśników, nauczyciele i pracownicy szkoły szybko reagują i starają się rozwiązać problem zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W naszej szkole dyrekcja i nauczyciele przywiązują bardzo dużą wagę do promowania i chwalenia pozytywnych zachowań uczniów. Stosowane są:

 • ustne lub pisemne pochwały nauczycieli, wychowawców oraz dyrekcji,
 • promowanie talentów na stronie internetowej szkoły, tablicy samorządu, tablicy sportowej,
 • wyczytywanie przez dyrektora szkoły uczniów wyróżnionych się w różnych dziedzinach przez radiowęzeł szkolny oraz na apelach podsumowujących semestr i rok szkolny,
 • wręczanie uczniom na koniec roku świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych oraz pamiątkowych dyplomów,
 • przyznawanie nagrody dyrektora, stypendiów dyrektora oraz kierowanie wniosków o stypendia Prezydenta Miasta,
 • organizowanie wyjść dla szczególnie wyróżniających się uczniów do muzeum, kręgielni oraz „Fantazji”.

Realizowana od wielu lat obejmuje zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw uczniów, aby potrafili wykorzystać je w dalszym etapie nauki i byli wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Szkoła wspomaga rozwój osobowości ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym. Nauczyciele naszej szkoły:

 • wskazują uczniom cel nauki szkolnej,
 • wskazują uczniom sens ich wysiłku, który ma służyć lepszemu przygotowaniu do podjęcia dalszej nauki czy pracy zawodowej oraz czynnemu udziałowi w życiu publicznym,
 • rozwijają dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • uczą szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego,
 • kształtują postawy patriotyczne w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego,
 • kształtują prawidłowe postawy obywatelskie,
 • kształtują szlachetne postawy życiowe: humanizm, szacunek dla drugiego człowieka, dla jego poglądów, zachowań i przekonań,
 • przygotowują do rozpoznawania wartości moralnych, hierarchizacji i możliwości dokonywania wyborów,
 • kształtują postawy prorodzinne i prozdrowotne.
 • kształtują i wychowują obywateli Europy XXI wieku - respektując chrześcijański system wartości oraz przyjmując uniwersalne zasady etyki.

Szkoła ponadto czerpie z wartości propagowanych i głoszonych przez patrona naszej szkoły, Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pozostawił nam swe dzieło i ślad swej obecności, wiarę i nakaz miłości. „Wypełniajcie zadanie, które na was nałożono. Dbajcie o dziedzictwo narodowe, o Ojczyznę, wciąż w niej tyle zrobić trzeba.” – te słowa znalazły też odzwierciedlenie w Programie Wychowawczym Szkoły (dobro, szacunek, tolerancja, miłość bliźniego). Ponadto zwraca się uwagę na przygotowanie uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za życie swoje i innych (zdrowy ekologiczny styl życia, poszanowanie środowiska naturalnego, dbałość o sprawność fizyczną, rozwijanie zainteresowań, znajomość języków obcych, wyposażenie w umiejętności prospołeczne). Nauczyciele uwzględniają zgłaszane przez uczniów propozycje związane np. z tematyką czy sposobem prowadzenia zajęć. W miarę możliwości realizowane są propozycje dotyczące zwłaszcza: wycieczek, wyjść do kina i teatru, tematyki godzin wychowawczych, organizowania imprez szkolnych i klasowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych oraz doboru metod i form pracy na lekcjach. Zwraca się ogromną uwagę na mobilizowanie dzieci do nauki przez:

 • prowadzenie rozmów z samym uczniem oraz rodzicami,
 • pochwały ustne i pisemne ucznia,
 • przez docenienie wkładu pracy,
 • ciekawe lekcje,
 • zastosowanie sprzętu multimedialnego,
 • korzystanie z Internetu,
 • możliwość aktywnego współorganizowania lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Wszystkie informacje na temat tych działań są przekazywane i konsultowane z rodzicami podczas rozmów indywidualnych z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem szkoły. Ponadto rodzice mogą się zapoznać z różnymi wiadomościami i aktualnościami na stronie internetowej szkoły. Konsekwentna współpraca domu i szkoły w zakresie ukształtowania pozytywnego stosunku do nauki jest bardzo istotna i systematycznie realizowana. Uczniowie naszej szkoły są również współtwórcami jej funkcjonowania. Mogą wyrażać swoje opinie na temat zasad obowiązujących w szkole.

W systemie kształcenia i wychowania ujęty został aspekt umożliwiania uczniom odnoszenia sukcesów w nauce na miarę swoich możliwości. Szkoła oferuje zajęcia:

 • wyrównawcze,
 • korekcyjno-kompensacyjne,
 • rewalidacyjne,
 • logopedyczne,
 • socjoterapeutyczne,
 • pośredniczy w uzyskaniu pomocy w instytucjach zewnętrznych np. poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Nauczyciele naszej szkoły realizują:

 • Projekt „ Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w rzeszowskich szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I – VI w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego). Jest to zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwala również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.
 • Rządowy program „Radosna Szkoła” w ramach, którego rozwija się funkcje edukacyjne usprawniające małą motorykę, możliwość wyciszenia, relaksu oraz indywidualnej pracy. Służą temu urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy, basen z piłeczkami).
 • Programy profilaktyki p/alkoholowej, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu. W ramach tych programów realizuje się zajęcia sportowe zgodne z potrzebami uczniów naszej szkoły oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas 4-5.
 • Wojewódzki Program Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”, celem, którego jest promowanie i utrwalanie zdrowego stylu użycia począwszy od szeroko rozumianej ekologii skończywszy na aktywności fizycznej i sportach całego życia.

Wszystkie zajęcia obejmują rozwijanie zainteresowań, przygotowują uczniów do konkursów, zawodów, olimpiad, jak również wyrównują szanse na osiągnięcie sukcesu przez uczniów z problemami lub dysfunkcjami. Szkolny system oceniania zwraca uwagę na ocenianie uczniów zgodnie z ich możliwościami i wkładem pracy.

Efektem wymienionych wyżej działań szkoły jest pozytywne nastawienie do nauki, rozwijanie zainteresowań, sukcesy w konkursach, testach, zawodach sportowych, turniejach, ukierunkowanie zainteresowań uczniów, promowanie szkoły w środowisku.

Odpowiadając na potrzeby środowiska lokalnego szkoła oferuje bogatą bazę sportową (Orliki, pływalnie „Muszelka”, sale sportowe, lodowisko zimą, korty tenisowe od marca do października). Szkoła udostępnia sale lekcyjne dla osiedlowych spotkań, oferuje dzieciom możliwość spędzania wolnego czasu w pożyteczny sposób, wspiera rodziny potrzebujące porady i pomocy, aktywnie współdziała z Radą Rodziców w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, z Radą Osiedla, MDK, przedszkolami, szkołami, parafią, z Urzędem Miasta Rzeszowa, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Rzeszowie, z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, z Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy (PIRE), z Firmą BioAvena, z Stowarzyszeniem EKODAR, z Podkarpackim Kuratorium Oświaty, ze Szkolnym Klubem Uczniowskim „Piast 25”, z Komisariatem Policji na Baranówce IV w Rzeszowie, , z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 i nr 2, MOPS, z Ośrodkiem Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS, z kuratorami sądowymi, z Terenowym Komitemt Ochrony Praw Dziecka, itp.

W ramach tej współpracy popularyzuje się ekologię i zdrowy styl życia przez organizację wycieczek, zajęć pokazowych promowanych w lokalnej prasie i telewizji. Uczestniczymy  w Dniach Osiedla organizujemy Koncert Świąteczny w MDK, Dzień Otwarty w szkole, Piknik Rodzinny, pożegnanie klas VI oraz III, Dzień Patrona - organizowany we współpracy z parafią, turnieje i zawody międzyszkolne na szczeblu miejskim i wojewódzkim, promujemy znajomość języków obcych przez organizację i udział w konkursach itp.

Szkoła korzysta ze wsparcia sponsorów przy realizacji różnych szkolnych przedsięwzięć. Odbywają się prelekcje rodziców w klasach, zwiedzanie zakładów pracy rodziców, korzystamy pomocy instruktorów i trenerów do prowadzenia zajęć np. karate, taniec, koszykówka, piłka nożna, siatkowa itp. Szkoła dba o jakość uczenia się przez racjonalny dobór programów nauczania i podręczników, zakup pomocy dydaktycznych, modernizację bazy szkoły (np. sala zabaw „Radosna Szkoła”, pracownie komputerowe, 3 sale gimnastyczne, Orliki), korzystanie z przyszkolnej pływalni, stałą współpracę z rodzicami, dostęp do biblioteki, doskonalenie kadry pedagogicznej, stosowanie nowoczesnych metod aktywizujących i form nauczania.

Rodzice naszych uczniów mają wpływ na funkcjonowanie naszej szkoły przez:

 • pracę w „Trójkach Klasowych”,
 • udział w modyfikowaniu dokumentów szkoły np. statut szkoły – wprowadzenie „mundurków”,
 • współtworzenie kalendarza roku szkolnego np. dni wolne od zajęć,
 • wspólne ustalanie terminów imprez i świąt szkolnych np. Piknik, Dzień Dziecka itp.,
 • opiniowanie programów profilaktyki i wychowawczego szkoły, klas,
 • zbiórka nakrętek, makulatury,
 • udział w obrzędach i tradycjach szkolnych i klasowych,
 • wycieczki, dyskoteki klasowe itp.

Szkoła wypracowała racjonalny system przekazywania rodzicom informacji o ich dzieciach. Są to rozmowy indywidualne z wychowawcą, z nauczycielami uczącymi, z pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły, konsultacje, kontakty telefoniczny, wymiana informacji za pomocą poczty elektronicznej. Przygotowywane są informacje dla rodziców na temat sytuacji wychowawczej w szkole, na temat form pracy z dzieckiem, na temat rozwijania zainteresowań dzieci. Dzięki rozmowom indywidualnym, obserwacjom, ankietom wychwytywane są i eliminowane zachowania niepożądane i ryzykowne. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców, która jest organem niezależnym od szkoły. Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. Mają wpływ na wygląd klas i korytarzy.

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzeniem stosunku człowieka do człowieka” – te słowa Jana Pawła II są myślą przewodnią dla rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły . Wszystkie nasze wspólne działania są skierowane na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego,  wychowawczego, opiekuńczego i społecznego.

 

Nabór 2017/2018


ePUAP

OFERTA UBEZPIECZENIA

REFORMA EDUKACJI

Spotkania z URz


Politechnika Dziecięca


Nasza szkoła bierze
udział w programie
Tenis 10 w szkole


TENIS 10 W SP25
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Lekkoatletyka dla każdego

Program Mały Mistrz

Raport SEO

Nasza Szkoła uzyskała
wysoką ocenę
Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie


Poczta


Logowanie

Czas trwania lekcji

NrGodz
1 7:55- 8:40
2 8:50- 9:35
3 9:45-10:30
4 10:40-11:25
5 11:45-12:30
6 12:40-13:25
7 13:40-14:25
8 14:30-15:15

PRÓBNY SPRAWDZIAN

OPERON -
raport szczegółowy
z próbnego sprawdzianu
szóstoklasistów

Certyfikat

Tak pracuje nasza szkoła

Program zajęć